Kodeks etyczny

Budujemy dobre relacje, działamy odpowiedzialnie

Kodeks etyczny

“Dobra głowa i dobre serce to wspaniałe połączenie. Ale kiedy dodasz do tego wykształcony język lub długopis, naprawdę masz coś wyjątkowego.” Nelson Mandela

Grupa EduGate, działająca na obszarze oświaty, kultury i biznesu, dostrzega znaczenie norm etycznych w życiu społecznym. Odwołujemy się do wielkiej idei edukacji, w której mądrość i dobro nierozerwalnie idą ze sobą w parze.
 1. WSTĘP
  1. Przez Grupę EduGate rozumie się Fundację Wrota Edukacji – EduGate oraz EduGate sp. z o.o.
  2. Kodeks etyczny systematyzuje obowiązujące zasady. Powstał z myślą o kształtowaniu właściwych relacji pomiędzy pracownikami Grupy EduGate a współpracownikami, klientami i beneficjentami działań Grupy.
  3. Grupa EduGate zobowiązuje się do przestrzegania prawa, zasad współżycia społecznego oraz dobrych obyczajów.
  4. Grupa EduGate uznaje, iż wolna i uczciwa konkurencja jest wartością warunkującą rozwój społeczny i wzrost gospodarczy.
 2. WYSOKA JAKOŚĆ USŁUG
  1. Grupa EduGate świadczy swoim klientom najwyższej jakości usługi i produkty.
  2. Grupa EduGate uznaje zasadę gospodarki wolnorynkowej, zgodnie z którą cena jest kształtowana przez podaż i popyt.
  3. Wszystkie usługi oferowane przez Grupę EduGate, a w szczególności szkolenia, są neutralne pod względem światopoglądowym, tzn. ich treści nie naruszają integralności żadnej narodowości, religii czy orientacji politycznej.
  4. Grupa EduGate stale udoskonala swoje usługi i produkty.
  5. Grupa EduGate odpowiada za jakość wszystkich swoich usług i produktów. Reklamacje będą rozpoznawane szybko i fachowo.
 3. PODSTAWOWE OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW
  1. Każdy pracownik przyjmuje do wiadomości, że jego postawa etyczna jest integralną częścią życia i ma decydujący wpływ na osiągnięcia zawodowe i osobiste, zarówno w czasie zatrudnienia w Grupie EduGate, jak i po zaprzestaniu współpracy.
  2. Każdy pracownik Grupy EduGate powinien:
   • identyfikować się z podstawowymi wartościami i założeniami działalności Grupy EduGate,
   • dbać o mienie, wizerunek i dobre imię Grupy EduGate,
   • w sposób godny reprezentować Grupę EduGate w miejscu pracy i poza nim,
   • sumiennie i punktualnie wykonywać swoje obowiązki zawodowe,
   • dążyć do podnoszenia kwalifikacji i poszerzania wiedzy,
   • dbać o swój wygląd zewnętrzny oraz poprawność stosunków interpersonalnych,
   • zachowywać neutralność światopoglądową i polityczną w czasie pełnienia obowiązków służbowych.
  3. Pracownik, w ramach wykonywania swoich obowiązków, nie powinien przyjmować jakichkolwiek korzyści materialnych lub osobistych od klientów i beneficjentów EduGate. Do korzyści zalicza się: przedmioty o znacznej wartości materialnej, pieniądze, stanowiska, zatrudnienie, kontrakty, itp. Wyjątek od reguły stanowi sytuacja, w której odmówienie przyjęcia korzyści o niewielkiej wartości materialnej zostałoby uznane za niekulturalne i niegrzeczne. Wówczas o przyjęciu korzyści powinien zostać poinformowany Zarząd Grupy EduGate
  4. Grupa EduGate nie toleruje korupcji. Żadne okoliczności nie usprawiedliwiają Zarządu i pracowników Grupy EduGate podejmujących działania oferowania korzyści osobom lub instytucjom, od których zależy inicjowanie lub kontynuowanie współpracy.
  5. Zarząd i pracownicy Grupy EduGate dbają o informacje będące własnością Grupy. Pracownicy zobowiązani są do zachowania poufności. Każdy w Grupie EduGate zabezpiecza dostęp do informacji i chroni je przed nadużyciem. Informacje nie mogą być ujawnianie w zamian za uzyskanie korzyści. Pracownik ma obowiązek zachowania jako poufnych informacji strategicznych firmy przez co najmniej dwa lata po ustaniu stosunku pracy.
  6. Zarząd i pracownicy ponoszą osobistą odpowiedzialność za unikanie sytuacji mogących prowadzić do konfliktu interesów, czyli sytuacji, w której osobisty interes stoi w sprzeczności z interesem Grupy EduGate.
  7. Zarząd i pracownicy Grupy EduGate nie nadużywają urządzeń, majątku i czasu Grupy EduGate. Znaki identyfikacyjne Grupy EduGate mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach służbowych.
 4. UCZCIWA I JAWNA KONURENCJA
  1. Grupa EduGate popiera uczciwą i jawną konkurencję.
  2. Jako niedopuszczalne traktuje takie czynności jak:
   • wykorzystywanie czasu i miejsca procesu edukacyjnego realizowanego przez Grupę EduGate do przedstawiania jakichkolwiek ofert reklamowych,
   • naruszanie tajemnicy służbowej Grupy EduGate i innych firm,
   • nakłanianie do rozwiązania lub niewykonywania pracy,
   • naruszanie praw autorskich,
   • utrudnianie dostępu do rynku innym podmiotom gospodarczym,
   • stosowanie nieuczciwej lub zakazanej reklamy,
   • udostępnianie osobom trzecim dokumentacji i materiałów Grupy EduGate bez zgody Zarządu.
  3. Pracownicy zobowiązani są, pod rygorem rozwiązania umowy o pracę, do powstrzymania się od wszelkiej działalności konkurencyjnej, która stałaby w sprzeczności z interesami Grupy EduGate.
  4. Grupa EduGate rozwija i chroni trwałe relacje z kontrahentami oparte na wzajemnym zaufaniu. Wybór usług i towarów jest uzależniony wyłącznie od ceny, jakości i zapotrzebowania.
 5. PODSTAWOWE ZASADY W MIEJSCU PRACY
  1. Zarząd i pracownicy Grupy EduGate w codziennej pracy działają kreatywnie i odpowiedzialnie kierując się zasadami:
   • dbania o zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich pracowników,
   • równego traktowanie wszystkich pracowników bez względu na płeć, wiek, narodowość, stan zdrowia, przekonania polityczne, wyznanie, etc.,
   • poszanowania prywatność,
   • prowadzenia komunikacji opartej na atmosferze wzajemnego zaufania i szacunku,
   • wspierania rozwoju pracowników EduGate i ich odpowiedniego wynagradzania,
   • troski o środowisko naturalne,
   • wspierania inicjatyw społecznych i społecznej odpowiedzialności.
 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Kodeks etyczny jest znany wszystkim pracownikom Grupy EduGate.
  2. Nieprzestrzeganie zapisów Kodeksu nie będzie tolerowanie. Każde naruszenie jego zasad może skutkować karami dyscyplinarnymi, a nawet przerwaniem stosunku pracy.
  3. Każda osoba, która ma zastrzeżenia do etycznych postaw pracowników Grupy EduGate, może złożyć skargę bezpośrednio do Zarządu Grupy EduGate. Wszystkie otrzymane skargi zostaną rozpoznane i będą traktowane jako poufne.
  4. Kodeks wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z naszych usług skorzystali