Zasady organizacji usług z dofinansowanie unijnym
w ramach Bazy Usług Rozwojowych

§ 1

Baza Usług Rozwojowych to ogólnodostępna, bezpłatna baza ofert usług rozwojowych świadczonych w rozmaitych formach (m.in.: szkoleń, kursów zawodowych, doradztwa, studiów podyplomowych, mentoringu czy coachingu), dzięki którym instytucje i osoby prywatne mogą rozwijać swoje kompetencje oraz realizować zamierzone cele edukacyjne i biznesowe.

§ 2

Podmioty zarejestrowane i zweryfikowane przez PARP są jedynymi dostawcami usług rozwojowych w ramach tzw. podmiotowych systemów finansowania usług dla przedsiębiorców, działających w 14 województwach w Polsce.

§ 3

Grupa EduGate (rozumiana jako EduGate sp. z o.o. oraz Fundacja Wrota Edukacji – EduGate) jako Organizator spełnia warunki w zakresie zapewniania należytej jakości świadczenia usług, których dotyczy rejestracja w Bazie Usług Rozwojowych i jest podmiotem akredytowanym do świadczenia usług szkoleniowych z dofinansowaniem unijnym.

§ 4

Usługi rozwojowe podlegają kontroli prowadzonej przez operatorów finansowych, operatora BUR (PARP) oraz inne podmioty w zakresie:
A. Faktycznej realizacji usługi w miejscu i terminie wskazanym w Karcie Usługi,
B. Udziału w usłudze osób zgłoszonych przez Odbiorcę,
C. Spełnieniu przez Przedsiębiorstwo oraz jego pracowników wymagań regulaminów operatorów finansowych,
D. Jakości usług rozwojowych,
E. Innych kryteriów mających wpływ na funkcjonowanie systemu usług z dofinansowaniem.

§ 5

Działania niezbędne do zrealizowania usługi oraz uzyskania refundacji wskazano w załączonej liście kontrolnej.

§ 6

Zgłoszenie na szkolenie następuje za pomocą Bazy Usług Rozwojowych. Grupa EduGate potwierdza przyjęcie zgłoszenia za pomocą Bazy Usług Rozwojowych.

§ 7

Organizator pobiera wynagrodzenie za usługę szkoleniową od Odbiorców na podstawie faktury/faktur wystawianych Odbiorcy.

§ 8

Odbiorcy szkolenia otrzymują refundację kosztów szkolenia, bez wkładu własnego, zgodnie z umową/umowami zawartymi z właściwym operatorem finansowym.

§ 9

Odbiorca ma prawo zgłaszać reklamację w przypadku wątpliwości co do właściwego przeprowadzenia przez Organizatora usługi rozwojowej.

§ 10

Reklamację składa się mailowo, na adres biuro@edugate.org.pl, w terminie do 7 dni kalendarzowych od zakończenia usługi (nie licząc dnia zakończenia).

§ 11

Reklamację rozpatruje Zarząd Grupy, w terminie do 7 dni kalendarzowych od wpłynięcia reklamacji (nie licząc dnia, w którym wpłynęła).

§ 12

W przypadku uwzględnienia reklamacji Odbiorcy przysługuje prawo do finansowej rekompensaty, której wysokość zależna jest od skali uchybień po stronie Organizatora. Wysokość rekompensaty ustalana jest indywidualnie z każdym Odbiorcą. W przypadku braku zgody Odbiorcy przysługuje prawo do dochodzenia swoich praw w sądzie.

§ 13

Odpowiedź na reklamację przesyłana jest mailem, na adres wskazany przez Odbiorcą w reklamacji.

Z naszych usług skorzystali